HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: The IELTS Workshop

[TRAILER] IELTS SPEAKING - 5 WORDS ABOUT FASHION

39 ratings | 1802 views
Học từ vựng về thời trang từ một fashionista chính hiệu, tại sao không? Đón xem video “5 WORDS ABOUT FASHION” cùng thầy Nam trên kênh Youtube của The IELTS Workshop vào Thứ sáu (19/1) để học thêm những từ vực “hiếm có khó tìm” về chủ để Fashion nhé! Cùng Like và Subscribe nào! 😍
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.